Wykład o wadach cewy nerwowej

Wady cewy nerwowej

 • bezmózgowie (anencephalia, acrania)
 • rozszczep kręgosłupa torbielowaty (spina bifida cystica)
 • przepuklina oponowa kręgosłupa
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • przepuklina rdzeniowa
 • przepukliny oponowa czaszki i oponowo-mózgowa (encephalocoele)

Wady cewy otwarte i zamknięte

Otwarte

 • powstają w okresie neurulacji
 • tkanka nerwowa ma kontakt ze środowiskiem zewnętrznym - nie są pokryte skórą
 • podwyższony poziom AFP i acetylocholinoesterazy w pł. owodniowym

Zamknięte

 • powstają po okresie neurulacji
 • tkanka nerwowa nie ma kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym - pokryte skórą
 • niepodwyższone poziomy AFP i acetylo-cholinoesterazy w pł. owodniowym

Epidemiologia wad cewy nerwowej

 • zróżnicowanie geograficzne zapadalności na wady cewy nerwowej
 • wysokiej zapadalności (Walia, Irlandia): 3,05-6,79/1000 żywych i martwych urodzeń
 • średniej zapadalności (ok. 1/1000)
 • niskiej zapadalności (0,1-0,6/1000)
 • zróżnicowanie pod względem płci
  • częstsze u płci żeńskiej, za wyjątkiem niskich rozszczepów kręgosłupa (poniżej odc. piersiowego), które przeważają u chłopców.

Powstawanie otwartych wad cewy nerwowej

 • w wyniku nieprawidłowego zamknięcia się rynienki nerwowej w bardzo wczesnym okresie rozwoju zarodkowego tj od ok. 21 do 29 dnia od chwili zapłodnienia
 • klasyczny schemat zamykania się rynienki nerwowej - model zamka błyskawicznego
 • model wielomiejscowego zamykania się rynienki nerwowej (Van Allen MI i wsp., 1993)

Etiologia wad cewy nerwowej

 • wieloczynnikowa
  • czynniki genetyczne
  • czynniki środowiskowe
  • przykład współdziałania tych dwóch czynników w powstawaniu choroby

Czynniki środowiskowe

 • niedobór kwasu foliowego
 • teratogeny:
  • hypertermia matczyna
  • cukrzyca
  • ekspozycja na pewne związki i lekiw okresie ciąży
   • arszenik, alkohol , ołów w wodzie pitnej
   • leki (kwas walproinowy, karbamazepina, aminopteryna, warfaryna)
 • zespół pasm owodniowych

Czynniki genetyczne

 • aberracje chromosomalne
  • trisomia 18 (zespół Edwardsa)
   • trisomia 13 (zespół Patau)
  • zespoł Turnera
 • triploidia
  • del 22q11 - zespół diGeorga
 • wady cewy nerwowej jako element zespołów wad:
  • zespół Meckela-Grubera
  • zespół Walkera-Warburga
  • zespół Waardenburga
  • inne
 • zaburzenia metabolizmu kwasu foliowego - asocjacja z termolabilną postacią reduktazy metylenotetrahydrofolianu (MTHFR)
 • mutacje genu Pax3 i inne, jeszcze nie znane geny mogą być przyczyną powstawania WCN - liczne modele zwierzęce
 • znane są przypadki dziedziczenia autosomalnego recesywnego, autosomalnego dominującego i sprzężonego z chromosomem X

Wielomiejscowe zamykanie się rynienki nerwowej

 • Zamykanie cewy nerwowej rozpoczyna się w 5 oddzielnych miejscach.

WCN wystąpi, gdy jedno z miejsc nie zamknie się lub 2 miejsca nie zdołają się połączyć

 • Taki sposób zamykania się wady cewy nerwowej sugeruje udział genów homeotycznych

Ryzyko ponownego wystąpienia wady cewy nerwowej

 • ryzyko powtórnego wystąpienie wady cewy nerwowej w rodzinie, jeżeli jest ona uwarunkowana wieloczynnikowo, zostało ustalone na podstawie badań epidemiologicznych (ryzyko empiryczne)

Diagnostyka prenatalna wad cewy nerwowej

 • 95% przypadków wad cewy nerwowej występuje w rodzinach bez dodatniego wywiadu
 • badania skriningowe:
  • USG płodu
  • badanie poziomu AFP w surowicy krwi matki
 • badania rozpoznające:
  • USG o wysokiej rozdzielczości ukierunkowane na poszukiwanie wcn
  • poziom AFP w płynie owodniowym
  • aktywność acetylocholinesterazy w płynie owodniowym

Zapobieganie wadom cewy nerwowej

 • planowanie ciąży
 • profilaktyka pierwotna suplementacją kwasem foliowym
 • badania w kierunku wykluczenia cukrzycy ciężarnych
 • unikanie czynników ryzyka

Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej suplementacją kwasem foliowym

 • wszystkie kobiety o ryzyku populacyjnym w okresie rozrodczym powinny pobierać 0,4 mg kwasu foliowego dziennie
 • kobiety, które urodziły dziecko z WCN powinny pobierać 4 mg kwasu foliowego począwszy od 4 tygodni przed planowanym zajściem w ciążę i przez 8 tygodni po zapłodnieniu

Podsumowanie - wady cewy nerwowej

 • zróżnicowane pod względem epidemiologicznym i etiologicznym - spektrum wada cewy nerwowej
 • zwykle powstają na wczesnym etapie rozwoju
 • zwykle uwarunkowane wieloczynnikowo, mają wówczas stosunkowo niskie ryzyko nawrotu (ok. 4%)
 • mogą jednak stanowić element zespołu wad (zwłaszcza w przypadku przepuklin czaszki), niekiedy o wysokim ryzyku nawrotu
 • istnieje możliwość profilaktyki pierwotnej kwasem foliowym
 • istnieje możliwość diagnostyki prenatalnej
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License